Propisi i akti

Ustav Kantona Sarajevo

PDF

Zakon o radu 26/06 i 89/18

PDF

Uredba sa zakonskom snagom o ustanovama

PDF

Zakon o pozorišnoj djelatnosti 42/13 i 6/16

PDF

Kolektivni ugovor za djelatnosti kulture u KS

PDF

Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo (Službene novine KS, br. 19/21)

PDF

- Izmjene i dopune Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo 10/22

PDF

Pravila JU NPS 2023

PDF

Pravilnik o radu

PDF

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

PDF

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

PDF

Poslovnik o radu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 10. 9. 2021. godine

PDF

- Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Upravnog odbora

PDF

Poslovnik o radu Nadzornog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 30. 11. 2021. godine

PDF

- Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Nadzornog odbora

PDF

Poslovnik o radu Umjetničkog savjeta JU Narodno pozorište Sarajevo, 10. 9. 2021. godine

PDF

Pravilnik o kućnom redu

PDF

Plan integriteta JU Narodno pozorište Sarajevo

PDF

- Izmjene i dopune plana integriteta JU Narodno pozorište Sarajevo

PDF

Pravilnik o blagajničkom poslovanju JU Narodno pozorište Sarajevo

PDF

Pravilnik o naknadi radnika JU Narodno pozorište Sarajevo za autorski rad izvan opisa poslova svog radnog mjesta, kao i izvođačke poslove izvan radnog mjesta

PDF

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi radnika JU Narodno pozorište Sarajevo za autorski rad izvan opisa poslova svog radnog mjesta, kao i izvođačke poslove izvan radnog mjesta

PDF

Pravilnik o vrstama vlastitih javnih prihoda

PDF

Pravilnik o uslovima iznajmljivanja i korištenja prostora u NP

PDF

Pravilnik o materijalnom poslovanju JU Narodno pozorište Sarajevo

PDF

Pravilnik o angažovanju spoljnih saradnika u JU Narodno pozorište

PDF

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o angažovanju spoljnih saradnika u JU Narodno pozorište

PDF

Pravilnik o angažovanju i obavljanju poslova vanjskih saradnika hostesa

PDF

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o angažovanju i obavljanju poslova vanjskih saradnika hostesa

PDF

Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanju po prijavama u JU Narodno pozorište Sarajevo

PDF

Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga i radova

PDF

Pravilnik o napredovanju umjetnika u viši status

PDF

Pravilnik o kancelarijskom poslovanju JU Narodno pozorište

PDF

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kancelarijskom poslovanju

PDF

Uputstvo o kolanju računovodstvene dokumentacije 

PDF

Pravilnik o načinu prodaje ulaznica i utvrđivanju kriterija za dodjelu gratis ulaznica i pozivnica

PDF
Rezervacije karata
Rezervacije karata
Rezervacije karata
Rezervacije karata
Rezervacije karata
Rezervacije karata
Rezervacije karata
Rezervacije karata
Rezervacije karata
NPS

Newsletter

Prijava korupcije i nepravilnosti u radu