Propisi i akti

Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Javne ustanove “Narodno pozorište Sarajevo”

PDF

Rješenje o razrješenju člana Nadzornog odbora Javne ustanove “Narodno pozorište Sarajevo”

PDF

Odluka o plaćanju naknade za rad članova komisije za nabavku roba, usluga i radova

PDF

Odluka za radnika JU Narodno pozorište Sarajevo radi sticanja prava na penziju

PDF

Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Javne ustanove "Narodno pozorište", Sarajevo

PDF

Odluka o naknadi za slučaj smrti člana uže porodice

PDF

Odluka o naknadi za slučaj smrti člana uže porodice

PDF

Odluka o jednokratnoj finansijskoj pomoći

PDF

Odluka o plaćanju naknade za rad članova komisije za nabavku roba, usluga i radova

PDF

Odluka o plaćanju naknade za rad članova komisije za nabavku roba, usluga i radova

PDF

Odluka o plaćanju naknade za rad članova komisije za nabavku roba, usluga i radova

PDF

Odluka o plaćanju naknade za rad članova komisije za nabavku roba, usluga i radova

PDF

Odluka o plaćanju naknade za rad članova komisije za nabavku roba, usluga i radova

PDF

Odluka na ime regresa za 2023. godinu

PDF

Odluka o jednokratnoj finansijskoj pomoći

PDF

Odluka o imenovanju komisije za nabavku robe, vršenje usluga i izvođenje radova

PDF

Odluka o jednokratnoj finansijskoj pomoći

PDF

Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Javne ustanove “Narodno pozorište Sarajevo”

PDF

Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Javne ustanove “Naorodno pozorište Sarajevo”

PDF

Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti člana ispred Ustanove Upravnog odbora Javne ustanove “Naorodno pozorište Sarajevo”

PDF

Rješenje o razrješenju člana ispred Ustanove Upravnog odbora Javne ustanove “Naorodno pozorište Sarajevo”

PDF

Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Javne ustanove “Narodno pozorište Sarajevo”

PDF

Rješenje o razrješenju člana Nadzornog odbora Javne ustanove “Naorodno pozorište Sarajevo”

PDF

Odluka o imenovanju komisije za nabavku robe, vršenje usluga i izvođenje radova

PDF

Odluka o imenovanju komisije za nabavku robe, vršenje usluga i izvođenje radova

PDF

Odluka o naknadi za slučaj smrti člana uže porodice

PDF

Odluka o jednokratnoj finansijskoj pomoći

PDF

Rješenje o formiranju komisija za popis sredstava, potraživanja i obaveza u 2022. godini

PDF

Odluka o jednokratnoj finansijskoj pomoći

PDF

Odluka na ime regresa 2022. godinu

PDF

Odluka o naknadi za slučaj smrti radnika Pozorišta

PDF

Odluka o usvajanju i provođenju plana integriteta u JU Narodno pozorište Sarajevo

PDF

Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu u slučaju teške bolesti ili invalidnosti radnika ili člana njegove uže porodice i smrti radnika ili smrti člana uže porodice radnika

PDF

Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo

PDF

Odluka o donošenju Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Narodno pozorište Sarajevo

PDF

Odluka o imenovanju kooridnatora i članova radne grupe za izradu i provođenje plana integriteta i plana za borbu protiv korupcije

PDF

Odluka o imenovanju komisije za nabavku robe, vršenje usluga i izvođenje radova

PDF

- Odluka o usvajanju Protokolarne liste za premijeru drame “Marlene Dietrich - pet tačaka optužnice”

PDF

- Odluka o usvajanju Protokolarne liste za premijeru drame “Giselle”

PDF

- Odluka o usvajanju Protokolarne liste za premijeru drame “Orestija”

PDF

- Odluka o usvajanju Protokolarne liste za premijeru drame “Ivanov”

PDF

- Odluka o usvajanju Protokolarne liste za premijeru opere “Telefon”

PDF

- Odluka o usvajanju Protokolarne liste za premijeru baleta “Panta rhei”

PDF

- Odluka o usvajanju Protokolarne liste za premijeru opere “Prodana nevjesta”

PDF

- Odluka o usvajanju Protokolarne liste za premijeru baleta “Together”

PDF

- Odluka o usvajanju Protokolarne liste za premijeru baleta “Posljednja noć – Šeherzada”

PDF

- Odluka o usvajanju Protokolarne liste za premijeru drame “Umjetnik u gladovanju”

PDF

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo

PDF

- Odluka o otpremnini radi sticanja prava na penziju

PDF

- Odluka o otpremnini radi sticanja prava na penziju

PDF

- Odluka o otpremnini radi sticanja prava na penziju

PDF

- Odluka o otpremnini radi sticanja prava na penziju

PDF

- Odluka o otpremnini radi sticanja prava na penziju

PDF

- Odluka o otpremnini radi sticanja prava na penziju

PDF

- Odluka o otpremnini radi sticanja prava na penziju

PDF

- Odluka o otpremnini radi sticanja prava na penziju

PDF

Odluka o javnom oglašavanju davanja u zakup Pozorišnog bifea, okruglog šanka i šanka u foajeu

PDF

Rješenje o razrješenju vrišioca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo

PDF

Odluka o usvajanju Pravilnika o naknadi radnika JU Narodno pozorište Sarajevo za autorski rad izvan opisa poslova svog radnog mjesta, kao i izvođačke poslove izvan radnog mjesta

PDF

Odluka o usvajanju Pravilnika o kućnom redu

PDF

- Rješenje o isplati naknade za rad supervizora

PDF

- Rješenje o isplati naknade za rad supervizora

PDF

- Rješenje o isplati naknade za rad supervizora

PDF

- Rješenje o isplati naknade za rad supervizora

PDF

- Rješenje o isplati naknade za rad supervizora

PDF

- Rješenje o isplati naknade za rad supervizora

PDF

- Rješenje o isplati naknade za rad supervizora

PDF

- Rješenje o isplati naknade za rad supervizora

PDF

- Rješenje o isplati naknade za rad supervizora

PDF

- Rješenje o isplati naknade za rad supervizora

PDF

- Rješenje o isplati naknade za rad supervizora

PDF

- Rješenje o isplati naknade za rad supervizora

PDF

- Rješenje o isplati naknade za rad supervizora

PDF

- Rješenje o isplati naknade za rad supervizora

PDF

- Rješenje o isplati naknade za rad supervizora

PDF

- Rješenje o isplati naknade za rad supervizora

PDF

- Rješenje o isplati naknade za rad supervizora

PDF

- Rješenje o isplati naknade za rad supervizora

PDF

- Rješenje o isplati naknade za rad supervizora

PDF

- Rješenje o isplati naknade za rad supervizora

PDF

- Rješenje o isplati naknade za rad supervizora

PDF

- Rješenje o isplati naknade za rad supervizora

PDF

- Rješenje o isplati naknade za rad supervizora

PDF

- Rješenje o isplati naknade za rad supervizora

PDF

Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu u slučaju teške bolesti ili invalidnosti radnika ili člana njegove uže porodice i smrti radnika ili smrti člana uže porodice radnika

PDF

- Odluka o utvrđivanju visine naknade za komisiju za javne nabavke

PDF

- Odluka o utvrđivanju visine naknade za komisiju za javne nabavke

PDF

Odluka o naknadi za slučaj smrti člana uže porodice

PDF

- Odluka o akontaciji

PDF

- Odluka o službenom putu

PDF

- Odluka o službenom putu

PDF

- Odluka o akontaciji

PDF

- Odluka o akontaciji

PDF

- Odluka o službenom putu

PDF

- Odluka o službenom putu

PDF

- Odluka o akontaciji

PDF

- Odluka o akontaciji

PDF

- Odluka o službenom putu

PDF

- Odluka o službenom putu

PDF

- Odluka o službenom putu

PDF

- Oduka o akontaciji

PDF

- Odluka o službenom putu

PDF

- Odluka o službenom putu

PDF

- Odluka o akontaciji

PDF

- Odluka o službenom putu

PDF

- Odluka o akontaciji

PDF

- Odluka o akontaciji

PDF

- Odluka o službenom putu

PDF

- Odluka o akontaciji

PDF

- Odluka o akontaciji

PDF

- Odluka o službenom putu

PDF

- Odluka o akontaciji

PDF

- Odluka o službenom putu

PDF

- Odluka o službenom putu

PDF

- Odluka o službenom putu

PDF

- Odluka o akontaciji

PDF

- Odluka o službenom putu

PDF

- Odluka o akontaciji

PDF

- Odluka o akontaciji

PDF

- odluka o akontaciji

PDF

- odluka o akontaciji

PDF

- Odluka o službenom putu

PDF

- Odluka o službenom putu

PDF

- Odluka o akontaciji

PDF

- Odluka o akontaciji

PDF

- Odluka o službenom putu

PDF

- Odluka o službenom putu

PDF

- Odluka o službenom putu

PDF

- Odluka o službenom putu

PDF

- Odluka o akontaciji

PDF

- Odluka o akontaciji

PDF

- Odluka o akontaciji

PDF

- Odluka o službenom putu

PDF

- Odluka o službenom putu

PDF

- Odluka o akontaciji

PDF

- Odluka o akontaciji

PDF

- Odluka o službenom putu

PDF

- Odluka o akontaciji

PDF

- Odluka o službenom putu

PDF

- Odluka o službenom putu

PDF

- Odluka o akontaciji

PDF

- Odluka o akontaciji

PDF

- Odluka o akontaciji

PDF

- Odluka o službenom putu

PDF

- Odluka o akontaciji

PDF

- Odluka o službenom putu

PDF

- Odluka o službenom putu

PDF

- Odluka o akontaciji

PDF

- Odluka o akontaciji

PDF

- Odluka o službenom putu

PDF

- Odluka o službenom putu

PDF

- Odluka o akontaciji

PDF

- Odluka o službenom putu

PDF

- Odluka o akontaciji

PDF

- Odluka o službenom putu

PDF

- Odluka o akontaciji

PDF

- Odluka o službenom putu

PDF

- Odluka o službenom putu

PDF

- Odluka o službenom putu

PDF

- Odluka o akontaciji

PDF

- Odluka o akontaciji

PDF

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove “Narodno pozorište Sarajevo”

PDF

Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove “Naorodno pozorište Sarajevo”

PDF

Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove “Narodno pozorište” Sarajevo

PDF

Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove “Narodno pozorište” Sarajevo

PDF

Odluka na ime regresa za 2022. godinu

PDF

- Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 179 radnika Pozorišta za mjesec august 2023. godine

PDF

- Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 8 radnika Pozorišta za mjesec juli 2023. godine

PDF

- Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 172 radnika Pozorišta za mjesec juni 2023. godine

PDF

- Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 171 radnika Pozorišta za mjesec maj 2023. godine

PDF

- Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 171 radnika Pozorišta za mjesec april 2023. godine

PDF

- Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 171 radnika Pozorišta za mjesec mart 2023. godine

PDF

- Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 171 radnika Pozorišta za mjesec februar 2023. godine

PDF

- Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 172 radnika Pozorišta za mjesec januar 2023. godine

PDF

- Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 169 radnika Pozorišta za mjesec decembar 2022. godine

PDF

- Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 170 radnika Pozorišta za mjesec novembar 2022. godine

PDF

- Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 167 radnika Pozorišta za mjesec oktobar 2022. godine

PDF

- Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 170 radnika Pozorišta za mjesec septembar 2022. godine

PDF

- Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 161 radnika Pozorišta za mjesec august 2022. godine

PDF

- Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 25 radnika Pozorišta za mjesec juli 2022. godine

PDF

- Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 150 radnika Pozorišta za mjesec juni 2022. godine

PDF

- Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 148 radnika Pozorišta za mjesec maj 2022. godine

PDF

- Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 165 radnika Pozorišta za mjesec april 2022. godine

PDF

- Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 167 radnika Pozorišta za mjesec mart 2022. godine

PDF

- Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 171 radnika Pozorišta za mjesec februar 2022. godine

PDF

- Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 165 radnika Pozorišta za mjesec januar 2022. godine

PDF

- Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 165 radnika Pozorišta za mjesec januar 2022. godine

PDF

Odluka o imenovanju energijskog saradnika u JU Narodno pozorište

PDF

- Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec august 2023. godine

PDF

- Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec juli 2023. godine

PDF

- Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec juni 2023. godine

PDF

- Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec maj 2023. godine

PDF

- Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec april 2023. godine

PDF

- Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec mart 2023. godine

PDF

- Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec februar 2023. godine

PDF

- Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec januar 2023. godine

PDF

- Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec decembar 2022. godine

PDF

- Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec novembar 2022. godine

PDF

- Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec oktobar 2022. godine

PDF

- Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec septembar 2022. godine

PDF

- Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec august 2022. godine

PDF

- Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec juli 2022. godine

PDF

- Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec juni 2022. godine

PDF

- Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec maj 2022. godine

PDF

- Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec april 2022. godine

PDF

- Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec mart 2022. godine

PDF

- Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec februar 2022. godine

PDF

- Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec januar 2022. godine

PDF

Odluka o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi uposlenika JU Narodno pozorište Sarajevo za autorski rad izvan opisa poslova svog radnog mjesta, kao i izvođačke poslove izvan radnog mjesta

PDF

Odluka o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o angažovanju spoljnih saradnika JU Narodno pozorište Sarajevo

PDF

Odluka o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu prodaje ulaznica i utvrđivanju kriterija za dodjelu gratis ulaznica i pozivnica u JU NPS

PDF

Odluka o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o kancelarijskom poslovanju JU Narodno pozorište Sarajevo

PDF

Odluka o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o angažovanju i obavljanju poslova vanjskih saradnika hostesa JU Narodno pozorište Sarajevo

PDF

Odluka o potrebi zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme od jedne godine i raspisivanju javnog konkursa

PDF

Odluka o potrebi zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme od jedne godine i raspisivanju javnog konkursa

PDF
Rezervacije karata
Rezervacije karata
Rezervacije karata
Rezervacije karata
Rezervacije karata
Rezervacije karata
Rezervacije karata
Rezervacije karata
Rezervacije karata
NPS

Newsletter

Prijava korupcije i nepravilnosti u radu