Loading
Skip Navigation Links
JU NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
Obala Kulina bana br.9.

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj 6/92, 8/93 i 13/94), člana 23. stav (1) Zakona o pozorišnoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13 - Prečišćeni tekst i 6/16), člana 7. stav 1. i 8. stav 1. i 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 42. stav (2), 43, 44. i 45. Pravila JU Narodno pozorište Sarajevo, broj: 05-2637/16 od 17.05.2016.god.  i Odluke v.d. Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, broj: 05-¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬2789/16 od 26.05.2016.god.,v.d.Upravni odbor  raspisuje


K O N K U R S
za imenovanje direktora Javne ustanove  Narodno pozorište Sarajevo

1) Opis pozicije direktora Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo:
zastupa i predstavlja ustanovu prema trećim licima, odgovoran je za zakonitost rada ustanove, predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi koje je ustanova osnovana, unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova i osnove planova rada i razvoja ustanove, izvršava odluke Upravnog odbora, odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa, naredbodavac je u izvršenju finansijskog plana, podnosi Upravnom odboru ustanove izvještaj o finansijskom poslovanju, vrši i druge poslove i ima druge dužnosti i prava utvrđena opštim aktima ustanove, u skladu sa zakonom.
2)  Za direktora  Pozorišta može biti imenovano lice koje ispunjava opšte i posebne  uslove:
 Opšti uslovi:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- da je stariji od 18 godina, 
- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine od dana objavljivanja upražnjene pozicije, 
 - da  nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX 1. Ustava Bosne i Herecegovine),
- da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnošću direktora (pribavlja se po službenoj dužnosti samo za izabranog kandidata),
- da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, 
- da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu odredbi Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH,
- da je zdravstveno sposoban za obavljanje dužnosti direktora.
Posebni uslovi:
     a) visoka stručna sprema VII stepena, odnosno visoko obrazovanje drugog ili trećeg
         ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, jedna od umjetničkih akademija, filozofski  
         fakultet i arhitektonski fakultet,
      b)  najmanje sedam godina radnog staža nakon sticanja fakultetske diplome, 
      c)  najmanje četiri godine radnog iskustva na rukovodnim poslovima iz oblasti kulture, 
      d) društveno verificirana priznanja za rezultate postignute u oblasti kulture i umjetnosti,
      e) da se ističe organizacionim sposobnostima i društvenim radom.
      f)  predložen Program rada za mandatni period.

3) Kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs treba dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova u originalu ili ovjerenoj kopiji i to:
- prijavu na konkurs,
- biografiju, 
- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 (šest) mjeseci, osim ako se radi o dokumentu koji je trajnog karaktera),
- ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere,
- ovjerenu izjavu od nadležnog organa  da  nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji,
- ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nije na funkciji u političkoj stranci,
- ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik,
- ovjerenu izjavu od nadležnog organa da kandidat nije predsjednik ili član upravnog ili nadzornog odbora bilo koje ustanove nezavisno od oblasti za koju je ustanova osnovana, a koja djeluje u Bosni i Hercegovini. (Ukoliko je kandidat predsjednik ili član upravnog ili nadzornog odbora bilo koje ustanove nezavisno od oblasti za koju je ustanova osnovana priložit će ovjerenu izjavu da će u slučaju imenovanja za direktora ustanove sa danom imenovanja podnijeti ostavku i odstupiti sa navedenih  pozicija),
- ljekarsko uvjerenje (samo za izabranog kandidata),
- diplomu  o završenoj  školskoj spremi,
- potvrdu ili uvjerenje o najmanje sedam godina radnog staža nakon sticanja fakultetske diplome,
- potvrdu ili uvjerenje  o najmanje četiri godine radnog iskustva na rukovodnim poslovima iz oblasti kulture,
-      dokaze o društveno verificiranim priznanjima za rezultate postignute u oblasti kulture
            i umjetnosti,
- program rada Pozorišta za mandatni period.

4) Direktor Pozorišta se imenuje na mandatni period od četiri godine.
5)  Konkurs će se objaviti  u dnevnom listu: “Dnevni avaz”, "Službenim novinama FBiH" i Web stranici Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo.
6)  Konkurs ostaje otvoren  petnaest (15) dana od dana posljednjeg objavljivanja.   
7) Sve dokumente je potrebno priložiti u orginalu ili ovjerenoj kopiji.
8) Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
9) Prijavu sa traženim dokumentima dostaviti lično na Protokol ustanove ili poštom preporučeno na adresu:
          JU Narodno pozorište Sarajevo
          Ul. Obala Kulina bana br.9.  
          ili na Protokol - soba br.16 
           sa naznakom:
          “Prijava na Konkurs za imenovanje direktora
           Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo – “ne otvarati".” 


Mjesečni repertoar

<<septembar 2017>>
ponutosričetpetsubned
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Pratite nas na:

video.pngVideo